Vedtægter for Den Grønlandske Retshjælp

- af 24. maj 2017

- erstatter tidligere gældende vedtægter af 20. august 1996, senest ændret den 24. januar 2017.§1.

Retshjælpens hjemsted er Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, 1152 København K.
Retshjælpen har til formål at yde vederlagsfri bistand om retlige forhold.


§2.

Retshjælpen ydes på grundlag af bestemmelserne i retsplejelovens §§ 323 og 324, og bekendtgørelsen om tilskud til retshjælpskontorer mv. og vejledning om rådgivning på trin 1-3 i tilskudsberettigede retshjælpsinstitutioner og opgørelse ved ansøgning om tilskud.


§3.

Retshjælpen drives vederlagsfrit af jurister og juridisk studerende. Rådgivere ansættes af bestyrelsen. En af rådgiverne udpeges af bestyrelsen som administrerende rådgiver. Bestyrelsen kan bestemme, at der i særlige tilfælde ydes betaling for administrative ydelser til den administrerende rådgiver.
Rådgiverne skal så vidt muligt have kendskab til Grønland og grønlandske retsforhold.


§4.

Retshjælpen modtager tilskud fra Civilstyrelsen efter de herom gældende regler.

§5.

Retshjælpen har åbent for personlige henvendelser mindst én gang om ugen. Det skal være muligt at aftale møde med Retshjælpen uden for den almindelige åbningstid.

§6.

Retshjælpens bestyrelse består af direktøren for Det Grønlandske Hus (formand), en advokat med kendskab til grønlandske retsforhold og den administrerende rådgiver.
Bestyrelsen er selvsupplerende og kan supplere sig med yderligere medlemmer.

§7.

Bestyrelsesmøde afholdes mindst en gang om året, eller når et bestyrelsesmedlem kræver det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed udgør formandens stemme udslaget.

§8.

Første bestyrelsesmøde i året afholdes i januar/februar måned. Den administrerende rådgiver forelægger på mødet udkast til årsberetning for det forgangne kalenderår, udkast til regnskab for det forgangne kalenderår, udkast til budget for det indeværende kalenderår samt udkast til ansøgning til Civilstyrelsen om tilskud til det indeværende kalenderår.

§9.

Revision af Retshjælpens regnskab foretages af Det Grønlandske Hus´ revisor.

§10.

Retshjælpens daglige virksomhed forestås af den administrerende rådgiver.

Vedtægterne er vedtaget på bestyrelsesmøde den 24.maj 2017 og erstatter de tidligere gældende vedtægter af 20.august 1996, som ændret senest den 24.januar 2017.

Direktør Leise Johnsen (formand),
Advokat Peter Giersing, og
Administrerende rådgiver Lennart Frandsen